Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO FOLIA-SAMOCHODOWA

INFORMACJE OGÓLNE

 

   1. Sklep internetowy www.folia-samochodowa.pl (dalej: „Sklep Internetowy”) prowadzony jest przez FOLIA SAMOCHODOWA TOMASZ ZACHARIASZ SP. K. z siedzibą w Rząsce, ul. Kamienna 5 , 30-199 Rząska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0001069661, NIP: 9452189638, REGON: 363293653, adres e-mail: info@folia-samochodowa.pl. 
   2. W ramach działalności Sklepu Internetowego mogą być zbierane, przetwarzane
    i wykorzystywane dane Użytkowników Sklepu Internetowego (dalej: „Użytkownicy”),
    w tym dane osobowe.
   3. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez Użytkowników oraz stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych. 
   4. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP Użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której Użytkownik został przekierowany do Sklepu Internetowego oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik (rodzaju systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki). Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Sklepem Internetowym oraz tworzenia statystyk i analiz.
   5. Administrator dba o prawidłowe zabezpieczenie danych Użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych. 
   6. Bezpieczeństwo danych osobowych w trakcie przesyłu zapewnia stosowany przez Administratora protokół transmisji SSL. Protokół koduje dane przed ich wysłaniem
    z przeglądarki Użytkownika i dekoduje po bezpiecznym dotarciu na serwer Sklepu Internetowego.

Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 7 lutego 2023 r. 

DANE OSOBOWE

 

 

[administrator]

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest FOLIA SAMOCHODOWA TOMASZ ZACHARIASZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Rząsce, ul. Kamienna 5 , 30-199 Rząska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0001069661, NIP: 9452189638, REGON: 363293653, adres e-mail: info@folia-samochodowa.pl (dalej „Administrator”).

[cele przetwarzania]

  1. Administrator za pośrednictwem Sklepu Internetowego może zbierać, a następnie przetwarzać dane osobowe w celach takich jak: 

 

 • zawarcie i realizacja umowy i usług, o których mowa w regulaminie Sklepu Internetowego (umowa sprzedaży, usługi świadczone drogą elektroniczną) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • wysyłanie Użytkownikowi newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody Użytkownika na przesyłanie mu newslettera; zgoda jest wyrażona przez podanie adresu e-mail i kliknięcie przycisku „Zapisz się” potwierdzającego zapisanie się do newslettera. 
 • skontaktowanie się z Użytkownikiem, jeśli ten napisał do Administratora wiadomość e-mail lub skontaktował się z Administratorem telefonicznie lub za pośrednictwem formularza – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest skontaktowanie się z Użytkownikiem;
 • prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest promowanie towarów i usług Administratora;
 • statystyki i analizy zachowań Użytkowników w Sklepie Internetowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest dokonywanie ustaleń dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu Internetowego w celu jej optymalizacji do potrzeb tych Użytkowników.

 

[odbiorcy danych]

 1. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom,
  z usług których korzysta przy przetwarzaniu), w szczególności:
  1. dostawcom usług i narzędzi informatycznych potrzebnych do prowadzenia Sklepu Internetowego;
  2. podmiotom świadczącym usługi marketingowe, mailingowe (w tym newsletter) i statystyczne, w szczególności Edrone sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lekarskiej 1, 31-203 Kraków, NIP: 6762482064, KRS: 0000537197;
  3. Administrator może udostępnić dane osobowe także podmiotom biorącym udział w wykonaniu umowy, o której mowa w Regulaminie, jeśli jest to niezbędne dla jej realizacji (np. operatorom logistycznym i firmom kurierskim dostarczającym towary, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne w ramach platform do dokonywania szybkich płatności internetowych oraz biuru księgowemu).
 2. Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

[przekazywanie danych poza EOG]

 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  z wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi narzędzia
  i aplikacje lub świadczą na jego rzecz usługi. 
 2. Część podwykonawców przebywa lub ma siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym - w krajach, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. 
 3. W takim przypadku Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych. Są nimi w szczególności standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c RODO), które Administrator zawiera
  z podmiotami, o których mowa wyżej. 
 4. Klauzule są dostępne w Internecie, na stronie Komisji Europejskiej (ec.europa.eu). 
 5. Klauzule mogą zostać również udostępnione przez Administratora na prośbę osoby, której dane dotyczą.

[współadministrowanie danymi osobowymi]

 1. W odniesieniu do danych osobowych zawartych w danych zdarzeń dotyczących działań osób w witrynach internetowych i aplikacjach Użytkownika, które integrują narzędzia biznesowe Facebooka oferowane przez Meta Platforms, dla których przetwarzania Administrator i Meta Platforms Ireland wspólnie określają środki i cele, Administrator
  i Meta Platforms Ireland są współadministratorami danych osobowych zgodnie z art. 26 RODO. 
 2. Więcej informacji na temat narzędzi biznesowych Facebooka oferowanych przez Meta Platforms można znaleźć pod tym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools/.
 3. Wspólne przetwarzanie danych (dalej: „Wspólne przetwarzanie”) obejmuje gromadzenie danych osobowych za pośrednictwem narzędzi biznesowych Facebooka oferowanych przez Meta Platforms oraz ich późniejsze przekazywanie Meta Platforms Ireland dla celów umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się w Sklepie internetowym z użyciem jego konta na Facebooku (więcej informacji na temat funkcji Facebook Login można znaleźć pod tym linkiem: https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/).
 4. Wspólne przetwarzanie przez Administratora i Meta Platforms Ireland reguluje „Załącznik Administrator danych osobowych”, który jest dostępny pod tym linkiem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum
 5. Meta Platforms Ireland pozostaje niezależnym administratorem danych zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO w zakresie każdego przetwarzania takich danych, które odbywa się po ich przekazaniu Meta Platforms Ireland.
 6. Meta Platforms Ireland oraz Administrator w „Załączniku Administrator danych osobowych” ustalili zakres odpowiedzialności za zapewnienie zgodności z obowiązkami wynikającymi z RODO w odniesieniu do Wspólnego przetwarzania danych w następujący sposób [X oznacza wskazanie, który podmiot jest odpowiedzialny za spełnienie danego obowiązku]:

Nr

Obowiązek zgodnie z RODO

Meta Platforms Ireland

Administrator

1

Artykuł 6 Wymóg podstawy prawnej Wspólnego przetwarzania


(w odniesieniu do przetwarzania przez Meta Platforms Ireland)

X
(w odniesieniu do własnego przetwarzania Administratora)

2

Artykuły 13, 14: Przekazywanie informacji o Wspólnym przetwarzaniu danych osobowych

 

X

3

Artykuł 26 ust. 2: Udostępnianie treści „Załącznika dotyczącego administratorów”

 

X

4

Artykuły 15-20: Prawa osób, których dane dotyczą, w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Meta Platforms Ireland po Wspólnym przetwarzaniu

X

 

5

Artykuł 21: Prawo do sprzeciwu, jeżeli Wspólne przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f


(w odniesieniu do przetwarzania danych przez Meta Platforms Ireland)

X
(w odniesieniu do własnego przetwarzania Administratora)

6

Artykuł 32: Bezpieczeństwo Wspólnego przetwarzania danych


(w odniesieniu do bezpieczeństwa danych produktów)


(w odniesieniu do prawidłowego technicznego wdrożenia i konfiguracji danych produktów)

7

Artykuły 33, 34: Naruszenia danych osobowych dotyczące Wspólnego przetwarzania


(o ile naruszenie danych osobowych dotyczy zobowiązań Meta Platforms Ireland zgodnie z „Załącznikiem Administrator danych osobowych”)


(o ile naruszenie danych osobowych dotyczy zobowiązań Administratora zgodnie z „Załącznikiem Administrator danych osobowych”)

 1. Mając na uwadze powyższe Administrator wskazuje, że:
  1. Meta Platforms Ireland jest Współadministratorem w ramach Wspólnego przetwarzania danych; informacje wymagane przez art. 13 ust 1 lit. a i b RODO można znaleźć w Zasadach dotyczących danych w serwisie Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/privacy/policy/;
  2. korzystanie przez Administratora z danych produktów oraz o celach, dla których gromadzenie i przekazywanie danych osobowych w ramach Wspólnego przetwarzania danych odbywa się zgodnie z treścią Regulaminu danego produktu; Regulamin korzystania z narzędzi biznesowych Facebooka oferowanych przez Meta Platforms dostępny jest pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools.  Informacje o statystykach strony dostępne są pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, inne regulaminy są dostępne na stronie https://www.facebook.com;
  3. więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Meta Platforms Ireland, podstawie prawnej oraz sposobach egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, wobec Meta Platforms Ireland można znaleźć
   w Zasadach dotyczących danych Meta Platforms Ireland pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy; więcej informacji na temat Wspólnego przetwarzania danych można znaleźć w Regulaminie danego produktu.
 2. Administrator wskazuje również, że Administrator i Meta Platforms Ireland:
  1. przyjmują postanowienia „Załącznika dotyczącego administratorów” w celu określenia stosownego zakresu obowiązków w zakresie zapewnienia zgodności z obowiązkami wynikającymi z RODO w odniesieniu do Wspólnego przetwarzania danych (zgodnie z treścią Regulaminu danego produktu);
  2. przyjmują do wiadomości, że Administrator odpowiada za przekazywanie osobom, których dane dotyczą, przynajmniej informacji wymienionych w tabeli powyżej w punkcie 2;
  3. uzgodnili, że to Meta Platforms Ireland odpowiada za zapewnienie egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15-20 RODO w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Meta Platforms Ireland po Wspólnym przetwarzaniu.
 3. Niezależnie od okoliczności wskazanych powyżej Administrator wskazuje, że:
  1. wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą;
  2. jest odpowiedzialny za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności za zgodne z prawem pozyskiwanie tych danych. 
 4. O ile naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy zobowiązań Administratora zgodnie z „Załącznikiem Administrator danych osobowych”, to Administrator jest odpowiedzialny za opracowanie zgłoszenia dotyczącego naruszenia ochrony danych osobowych, w tym za przesłanie zgłoszenia do organu nadzoru i prowadzenie dalszej korespondencji dotyczącej zgłoszenia. 
 5. Dodatkowo Meta Platforms Ireland oraz Administrator w „Załączniku Administrator danych osobowych” uzgodnili, że:
  1. Każda ze Stron odpowiada indywidualnie za wszelkie inne zobowiązania w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do Wspólnego przetwarzania danych.
  2. W odniesieniu do art. 32 RODO środki zastosowane przez Meta Platforms Ireland obejmują środki wymienione w Regulaminie zabezpieczania danych Facebooka w wersji okresowo aktualizowanej np. w celu odzwierciedlenia zmian technologicznych (regulamin ten dostępny jest pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms), które zostają wyraźnie włączone do „Załącznika Administrator danych osobowych”. Wszyscy pracownicy Meta Platforms Ireland zaangażowani we Wspólne przetwarzanie danych są związani stosownymi zobowiązaniami na rzecz zachowania poufności danych osobowych podlegających Wspólnemu przetwarzaniu.
  3. „Załącznik Administrator danych osobowych” nie udziela Administratorowi żadnego prawa żądania ujawnienia danych osobowych jakiegokolwiek użytkownika Facebooka przetwarzanych w powiązaniu z produktami Meta Platforms.
 6. Osoby, których dane dotyczą, mogą egzekwować swoje prawa zgodnie z art. 15-21 RODO w odniesieniu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Meta Platforms Ireland bezpośrednio w stosunku do Meta Platforms Ireland. W przypadku wyegzekwowania przez osoby, których dane dotyczą, praw w ramach RODO
  w odniesieniu do Wspólnego przetwarzania danych w stosunku do Administratora lub kontaktu ze strony organu nadzorczego w odniesieniu do Wspólnego przetwarzania danych, z których każdy zwany jest „Wnioskiem”, Administrator przekaże Meta Platforms Ireland niezwłocznie wszelkie istotne informacje w odniesieniu do takich wniosków, maksymalnie w okresie siedmiu dni kalendarzowych. Meta Platforms Ireland odpowie na Wnioski osób, których dane dotyczą, zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z „Załącznika Administrator danych osobowych”. Administrator zobowiązuje się podjąć w terminie wszelkie uzasadnione działania w celu współpracy z Meta Platforms Ireland w ramach odpowiedzi na każdy taki Wniosek. Administrator nie ma prawa podejmować działań ani odpowiadać na takie wnioski w imieniu Meta Platforms Ireland.
 7. Głównym organem nadzorczym w zakresie Wspólnego przetwarzania jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

[okres przechowywania danych]

  1. Dane osobowe przetwarzane w celu:
   1. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, o której mowa w Regulaminie Sklepu Internetowego przetwarzane są przez okres potrzebny do przedawnienia roszczeń, które mogą wynikać z tej umowy;
   2. wysyłania newslettera – przetwarzane będą do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera;
   3. skontaktowania się z Użytkownikiem, mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego – przetwarzane będą przez okres 1 roku od dnia ich zebrania;
   4. prowadzenia marketingu bezpośredniego usług Administratora – przetwarzane będą do momentu:
    1. zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub 
    2. cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
     i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego;

 

 • statystyki i analizy zachowań Użytkowników w Sklepie Internetowym – przetwarzane są przez okres 1 roku od dnia ich zebrania.

 

 1. Dane osobowe zbierane w ramach plików cookies mogą być przetwarzane przez inny okres niż okresy wskazane powyżej. Użytkownik może usnąć pliki cookies lub zmodyfikować ustawienia plików cookies wcześniej (w każdej chwili).

[prawa Użytkowników]

 1. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przeniesienia danych osobowych; 
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  
 2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W celu wykonania powyższych praw Użytkownicy, których dane dotyczą mogą skontaktować się z Administratorem. 
 4. Użytkownik może zwrócić się do Administratora również w celu uzyskania informacji na temat tego, dlaczego Administrator uznał, że może przetwarzać dane osobowe Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

[zautomatyzowane podejmowanie decyzji]

 1. Administrator nie podejmuje wobec Użytkowników decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Użytkowników skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływają.

 

PLIKI COOKIES

 

 1. W ramach Sklepu Internetowego wykorzystywane są pliki cookies zapisywane
  w urządzeniach końcowych Użytkowników. 
 2. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie
  i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.
 3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Pliki cookies zazwyczaj zawierają:
  1. treść (np. identyfikatory akcji);
  2. nazwę strony internetowej;
  3. informacje o czasie ich przechowywania na urządzeniu końcowym;
  4. numer. 
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
  1. dostosowania zawartości Sklepu Internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu Internetowego; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Sklep Internetowy, dostosowując go do jego potrzeb i preferencji;
  2. tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego;
  3. dostosowania reklam wyświetlanych Użytkownikowi do jego preferencji.
 6. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). 
 7. Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, czyli takie, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Sklepu Internetowego, usunięcia ich przez Użytkownika, lub zamknięcia przeglądarki).
 8. Cookies „stałe” to pliki, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies. Użytkownik może je jednak wcześniej usunąć. 
 9. W Sklepie Internetowym stosowane mogą być pliki cookies następujących rodzajów:
  1. niezbędne pliki cookies;
  2. analityczne pliki cookies;
  3. funkcjonalne pliki cookies;
  4. marketingowe pliki cookies.
 10. Niezbędne pliki cookies to pliki cookies, z których Administrator korzysta by Sklep Internetowy prawidłowo funkcjonował. Mogą to być pliki instalowane po to, żeby umożliwić logowanie na stronie, wypełnienie i wysłanie formularzy znajdujących się na stronie, a także pliki instalowane w celach związanych z zapamiętaniem ustawień prywatności.
 11. Analityczne pliki cookies to pliki cookies, z których Administrator korzysta by sprawdzać szczegóły dotyczące wizyt i ruchu w Sklepie Internetowym, w tym to w jaki sposób trafiają na nią Użytkownicy. Pliki cookies tego rodzaju pozwalają również zweryfikować sposób korzystania przez Użytkowników ze Sklepu Internetowego (np. czas sesji na stronie internetowej). Wyrażenie zgody na korzystanie z tego rodzaju plików cookies jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia zgody Administrator nie będzie mógł uzyskać informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.
 12. Funkcjonalne pliki cookies to pliki cookies, z których Administrator korzysta by umożliwić Użytkownikom korzystanie ze Sklepu Internetowego zgodnie z ich preferencjami (np. w zakresie logowania się lub korzystania z wtyczek dostępnych na stronie). Wyrażenie zgody na korzystanie z tego rodzaju plików cookies jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia zgody niektóre elementy Sklepu Internetowego mogą nie działać prawidłowo lub zgodnie z preferencjami danego Użytkownika.
 13. Marketingowe pliki cookies to pliki cookies, z których Administrator korzysta by dostosować treści reklamowe, które Użytkownicy otrzymują do ich zainteresowań lub preferencji. Korzystanie z tego rodzaju plików cookies może wiązać się z tym, że będą oni otrzymywali tego rodzaju treści reklamowe także poza Sklepem Internetowym. Wyrażenie zgody na korzystanie z tego rodzaju plików cookies jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia zgody reklamy nadal będą wyświetlane, ale nie będą one dobierane zgodnie z preferencjami lub zainteresowaniami danego Użytkownika.
 14. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. 
 15. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych Użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika. 
 16. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym oraz za pomocą wtyczki dostępnej w Sklepie Internetowym. 
 17. Użytkownik ma również możliwość zmiany ustawionych warunków wykorzystywania plików cookies. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 18. Zablokowanie plików cookies lub ich usunięcie może powodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego i ograniczać jego funkcjonalności, na przykład dlatego, że niektóre jej opcje nie będą dla dostępne dla Użytkownika.
 19. Zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby Użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
 20. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki wykorzystywanej do poruszania się po Sklepie Internetowym. 
 21. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod podanymi niżej adresami. Kliknięcie danego linku spowoduje przeniesienie Użytkownika poza Sklep Internetowy. W zależności od przeglądarki, z której korzysta Użytkownik informacje na temat zmiany ustawień Użytkownik może znaleźć pod następującymi adresami:
  1. przeglądarka Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl.

 1. przeglądarka Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl.

 1. przeglądarka Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d;

 1. przeglądarka Opera:

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/;

 1. przeglądarka Safari:

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.

 

NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

  1. Administrator w ramach Sklepu Internetowego korzysta z narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z korzystaniem z plików cookies tych podmiotów. 

[narzędzia Google]

  1. Administrator korzysta w ramach Sklepu Internetowego z narzędzi dostarczanych przez Google (w tym Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii):
   1. Google Analytics;
   2. Google Tag Manager;
   3. DoubleClick.

 

 • Dzięki korzystaniu z cookies, Google Analytics analizuje ruch i sposób w jaki Użytkownicy poruszają się po Sklepie Internetowym. 
 • Administrator wykorzystuje dane zbierane przez Google Analytics do remakretingu/retargetingu, raportowania wyświetleń w sieci reklamowej Google oraz do analizy danych demograficznych i zainteresowań Użytkowników. 
 • Administrator może ustalić słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie, które najskuteczniej przyciągają klientów. 
 • Administrator może obserwować również aktywność w Sklepie Internetowym: przewijanie strony, przeglądanie konkretnych towarów, kopiowanie elementów strony, czas aktywności danego użytkownika i inne zdarzenia. 
 • Wszystkie te dane zbierane są anonimowo. Umożliwia to mechanizm anonimizacji nr IP użytkownika.
 • Użytkownicy mogą zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics. Więcej informacji o tym jak można to zrobić znajduje się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 • Google Tag Manager jest systemem do zarządzania tagami i kodami umieszczanymi w Sklepie Internetowym.
 • W ramach Google Tag Manager Google może zbierać informacje np. o sposobach korzystania z usługi i tagów oraz o stosowanych tagach. Te dane są używane zgodnie z polityką prywatności Google. 
 • DoubleClick jest narzędziem Google dopasowującym wyświetlane reklamy do profilu aktywności Użytkownika w witrynie w celu zwiększenia efektywności zarządzania kampaniami reklamowymi.
 • W przypadku Google LLC następuje transfer danych osobowych do USA. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO).

 

[narzędzia biznesowe Facebooka]

 1. Administrator korzysta z narzędzi biznesowych Facebooka dostarczanych przez Meta Platforms, Inc. (w tym Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii) takich jak funkcja umożliwiająca Użytkownikowi logowanie się w Sklepie internetowym z użyciem jego konta na Facebooku. Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się pod tym linkiem https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/

 2. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook, znajduje się pod tym linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 3. W przypadku Meta Platforms Ireland Ltd. następuje transfer danych osobowych do USA. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO).

 4. Informacje na temat przekazywania danych do USA przez Meta Platforms Ireland Ltd. wraz z informacją o standardowych klauzulach umownych są dostępne pod tym linkiem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

[narzędzie edrone.me]

 1. Administrator korzysta z narzędzia edrone.me dostarczanego przez Edrone Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lekarska 1, 31-203, Kraków, KRS: 0000537197, NIP: 676-248-20-64, REGON: 360228388.

 2. Edrone.me jest narzędziem umożliwiającym korzystanie z systemu mailingowego, służącego do masowego przesyłania newslettera i organizowania działań marketingowych w postaci kampanii e-mail, sms oraz z wykorzystaniem kanałów w social mediach uruchomionych przez Administratora.

 3. Polityka prywatności edrone.me jest dostępna pod tym linkiem: https://edrone.me/pl/polityka-prywatnosci

 4. W przypadku edrone.me następuje transfer danych osobowych do USA. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO).

Tekst standardowych klauzul umownych edrone.me jest dostępny pod tym linkiem: https://edrone.me/pl/umowa-powierzenia-danych.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia 732 082 998
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium